Sơ đồ thí nghiệm sức chịu tải của dầm và viên Block

Phiếu đánh giá kết quả thí nghiệm của sản phẩm

Các thông số kỹ thuật và thí nghiệm chịu tải của Dầm và viên Block