Gửi lúc 15:35' 14/03/2013
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ xây dựng