Gửi lúc 15:21' 14/03/2013
Phiếu kết quả thí nghiệm