Gửi lúc 15:26' 14/03/2013
Sơ đồ thí nghiệm sức chịu tải của dầm và viên Block